Tarım Sigortası,tarsim

Tarsim

SİGORTA KAPSAMI

Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta kapsamındadır. Ayrıca;
 • Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, Dolu Paket teminatlarına ek olarak,
 • Meyve bahçeleri ve bağlarda, Dolu Ağı ve Örtü sistemleri,
 • Tarla Ürünleri, Sebzeler ve Fidanlarda, Yaban Domuzu zararı,
 • Arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünlerinde, sap unsuru,
 • isteğe bağlı olarak, sigorta kapsamına alınabilir.

POLİÇELEŞME ŞARTLARI

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarını güncellemiş olması gerekmektedir. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM’ in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Acente öncelikle Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve bir nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında poliçeyi iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

SİGORTA KAPSAMI

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri teminat kapsamına alınabilmektedir.

POLİÇELEŞME ŞARTLARI

Çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerini güncellemiş olması gerekmektedir.

Çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu başlatır. Yapılacak risk incelemesi ile sigortalanacak seraya ait özellikler belirlenerek (yapılan risk incelemesi sonucu, serada bazı riskler kapsama alınmayabilir veya sera sigortalanmayabilir) sisteme kayıt edilir.Acente öncelikle Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve bir nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında poliçeyi iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

SİGORTA KAPSAMI

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’ e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;
 • Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.),
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk,
Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olunması ve işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması halinde, isteğe bağlı olarak ek prim ile teminat kapsamına alınan Şap Hastalığı (Dar Kapsamlı tarife haricinde), sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

SİGORTA KAPSAMI

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda;
 • Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.),
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yem‘e bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk,
Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olunması ve işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması halinde, isteğe bağlı olarak ek prim ile teminat kapsamına alınan Şap Hastalığı (Dar Kapsamlı tarife haricinde), sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

SİGORTA KAPSAMI

Kapalı sistemde üretim yapan yetiştirici Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET)'e kayıtlı olmalıdır.
Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için;
 • a) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.),
 • b) Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
 • c) Her türlü doğal afetler,
 • ç) Yangın veya infilâk,
sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

SİGORTA KAPSAMI

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında sigortaya kabul edilir. Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerindeki; Su Ürünleri için;
 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afet, Kazalar,
 • Predatörler,
 • Alg patlaması. sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar,
Kafes ve Ağlar için;
 • Her türlü doğal afet,
 • Kazalar,
 • Predatörler, nedeniyle meydana gelen maddi zararlar,
teminat kapsamındadır.

SİGORTA KAPSAMI

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamındadır, Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;
 • Fırtına,
 • Hortum,
 • Yangın,
 • Heyelan,
 • Deprem,
 • Taşıt çarpması,
 • Sel ve Su Baskını,
 • Vahşi Hayvan Saldırısı,
Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. (Sadece Gezginci Arıcılık için geçerlidir.), nedenler sonucu meydana gelen zararlar, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

Hasar İhbarları

Bitkisel Ürün Sigortaları ve Sera Sigortalarında hasar ihbarları Acente'ye bildirilerek, TARSİM sistemi üzerinden ihbar yapılır. Hayvan Hayat Sigortaları, Kümes Hayvanları Sigortaları, Su Ürünleri Sigortaları ve Arı Kovanı Sigortalarında hasar ihbarları, TARSİM Çağrı Merkezi'ne (444 82 77) bildirilmelidir.

Tarsim Başvuru Formu

Lütfen Tc Kimlik Numaranızı Girin

Lütfen Email Adresinizi Girin

Lütfen Tc Kimlik Numaranızı Girin

Lütfen Cep Telefonu Numaranızı Girin

Lütfen Sigorta Türünü Seçin


tarsim slogan
HOŞGELDİNİZ!Üyelik Bilgilerimi Hatırlamıyorum.
En Uygun Sigorta Teklifi İçin Arayın
0850 420 07 07