Anasayfa > Kullanıcı Verilerini Koruma Kanunu


ÇAĞRI MERKEZİ VE SAHA EKİBİ İŞLEMLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERE VE VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1- VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla E-PLAS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından, çağrı merkezimiz ve saha ekibimiz ile yapacağınız işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Aydınlatma metni verinizin asıl sahibi olan size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz. Kişisel verilerin kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda açıklanan çerçevede işlenecektir. Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu Bilgileri;
Unvan : E-PLAS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Adres : Reşatbey Mh, Fuzuli Cd. No:61/A, 01120 Seyhan/Adana
Ticaret Sicil No : 84084
Çağrı Merkezi : 08504200707
İnternet Adresi : www.supersigortam.com www.onlinedask.com www.kredilihayat.com www.eplassigorta.com
E-posta Adresi : info@plassigorta.com.tr

1- VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Şirketimizden alacağınız veya almak istediğiniz ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve hukuka uygun bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi ve diğer kimlik bilgileri, pasaport fotokopisi, evlilik Cüzdanı fotokopisi medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, Nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din verileri,

İletişim Verisi

Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler

Çalışma Verisi

Mesleği, çalıştığı şirket adres ve iletişim bilgileri, çalışma şekli (tam zamanlı/kısmi, Saha ve ofis çalışanı vb), bağlı bulunduğu departman, unvanı, eğitim durumu, Meslek belgesi, Sgk işe giriş/çıkış bildirgesi

Finansal Veriler

Kredi kartı bilgileri, IBAN numarası, hesap numaraları, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler,

Sağlık Verileri:

Şirketimizle aranızda bulunan sigorta sözleşmesi ilişkisi kapsamında ilgili ürün gerektiriyor ise, boy, kilo kan grubu,

Hukuki Bilgiler:

Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Şirketimize tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,

Biyometrik Veriler

Biyometrik Fotoğraf

Diğer

Araç bilgileri (plaka, model vb), araç proforma veya ruhsat fotokopisi, seyahat, vize bilgileri, tapu fotokopisi araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri poliçe bilgileri (mevcut poliçesi olup olmadığı, varsa hangi şirketten olduğu, poliçe numarası, poliçe vadesi), planladığı seyahat güzergahı ve süresi, yabancılarda oturma iznine ait bilgiler, konut bilgileri, Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, Grup sigortalarında sigorta ettirenin dernek veya vakıf olduğu durumlarda üyelik bilgileri.

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir. Kişisel verileriniz; sigorta poliçesi düzenlenmesi, tekliflerin oluşturulması, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, bunlara ilişkin gerekli işlemlerin icrası, düzenlenecek sigortalara ilişkin risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, tekliflerin hazırlanması için verilerin sigorta şirketleri ile paylaşılması, vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi, poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin sms veya e-posta yoluyla haber verilmesi, poliçelerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi, sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması ve teklif hazırlanması ve bunların tarafınıza iletilmesi, gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi poliçelerinizin sizlere iletilmesi, poliçe kapsamında primlerin tahsilatı, Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi, sigortalı/sigorta ettiren kişilerin memnuniyet takibi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişim araçlarıyla iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz faaliyetleri kapsamında hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, müşteri ile sigorta şirketi etkileşimlerinin sağlanabilmesi, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilebilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla, şirket hesaplarının yürütülmesi, tahsilat takibi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, raporlama ve gerekli analizlerin yapılabilmesi, Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIR?

E-PLAS Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti olarak kişisel verilerinizi hiçbir zaman yetkisiz üçüncü kişilerle kendi menfaatlerimize olacak bir şekilde paylaşmıyor veya erişime açmıyoruz. Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Toplanan kişisel verileriniz; Yasal zorunluluklar ve yükümlülükler kapsamında resmi kurum ve kuruluşlar ile sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve ifası amacıyla şirketimiz anlaşmaları dâhilinde üçüncü kişi/kuruluşlarla, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kanuni temsilciler, bankalar/finansman şirketleri, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, yetkili vekillere, teklif ve poliçe talebinizin olması halinde işlemlerin takibi amacıyla yetkili sigorta şirketlerine, raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizi ticari hayatın gereklilikleri kapsamında, sizlere en uygun hizmeti sunabilmek için gerektiği durumlarda; Sigortacılıkta risk değerlendirmesi yapılması, Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, Satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi, Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, Mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşabiliyoruz.

Kişisel verileriniz sigorta sözleşmesinin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sebepleri ile kanuna uygun olarak, yurt dışına aktarılabileceğini tarafınıza bildiririz.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLENİR?


YÖNTEM

Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz, şirket çalışanlarımız ve saha ekibimizle birebir görüşme ile yaptığınız işlemlerden, teklif, poliçe ve hasar işlemleri aşamasında yazılı/sözlü olarak sağladığınız bilgilerden, başvuru formlarından, şirketimiz bünyesindeki kamera kayıtlarından, çevrimiçi veya çevrimdışı yollarla tarafımıza iletiliğiniz, verdiğiniz bilgiler aracılığı ile işlenmektedir. Yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde; varsa kanuni temsilci, işveren veya sizin adınıza poliçe düzenleme yetkisine sahip kişi/kişiler, fiyat karşılaştırma platformları ile 3. taraf hizmet sunan firmalar, sigorta şirketleri, yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları aracılığı ile de bilgileriniz toplanabilir.

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da işbu aydınlatma metni neticesinde vermiş olduğunuz açık rızanız dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.


HUKUKİ SEBEP

Kişisel verilerinizi işlemin niteliğine göre Kanunda öngörülen çeşitli hukuki sebepler çerçevesinde kullanıyoruz. Bir önceki kısımda belirtilen işleme amaçları ile bağlantılı olarak kişisel verileriniz; sigorta sözleşmesinin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri sayılan ve şirketimizce, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz; Sağlık verisi; Şirketimizle aranızda bulunan sigorta sözleşmesi ilişkisi kapsamında ilgili ürün gerektiriyor ise, boy, kilo kan grubu olmak üzere sağlık verileri, Biyometrik Fotoğraf olmak üzere biyometrik veriler, Kılık ve kıyafetiniz veya dini veya felsefi inancınız konusunda kanaat oluşturan görsel verileriniz, Nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din verileri, Grup sigortalarında sigorta ettirenin dernek veya vakıf olduğu durumlarda üyelik bilgileridir.

KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. KVKK uyarınca; “sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın” işlenebileceğini tarafınıza bildiririz.

6-VERİLERİNİZİN GÜNCEL VE DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ NELERDİR?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin şirketimizle doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

7- KİŞİSEL VERİLERİM KORUNUYOR MU?

Kullanıcılarla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Tarafımızca; verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler, şirketimiz gözetimi ve kontrolü altındadır. Kişisel verilerinize ilişkin yükümlülüğümüzün bilinci ile veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

8-KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN “İLGİLİ KİŞİ” OLARAK KANUN NEZDİNDEKİ HAKLARINIZ NELERDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

9- HAKLARINIZA İLİŞKİN TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN VERİ SORUMLUSUNA NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Kişisel verilerinizin yasal gerekliliklere uygun şekilde korunması ve gizliliğin sağlanması için idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Kişisel verileriniz titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya www.supersigortam.com www.onlinedask.com www.kredilihayat.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak şirketimize iletebileceklerdir. İlgili kişi kanunda belirtilen diğer yöntemler dahilinde; aşağıda yazılı adresimize kimlik tevsiki şartı ile şahsen, noter kanalıyla, E-PLASsigorta@hs.01.kep.tr kep.tr adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan şirketimize bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile 08504200707 numaradan iletişime geçebilirsiniz.

E-PLAS Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti
Adres: Reşatbey Mh, Fuzuli Cd. No:61/A, 01120 Seyhan/Adana
E-PLAS Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti